در حال بارگزاری....
دانلود

Farzad Farzin ............... Mahe Asal

غمگینم...


√°مِِثْْلِ پِِدَریْ کِِهْ پْْول

ْ نََدارهِ واسِِه تََک

ْ دُخْْتََرِشْ عََروسََک

ْ بِِخََرهْ..ْ