در حال بارگزاری....
دانلود

آنان که بدهکار خدایند به خود آیند (زهرا شعوری)

زهرا شعوری یکی از بهترین افرادی است که با افتخار به معلولیت خود میبالد و آن را محدودیت نمیداند بلکه پلی برای پیشرفت میداند