در حال بارگزاری....
دانلود

جعلی بودن مرکز تجارت جهانی ایران

شبکه یک - 21 شهریور 94- 14:00| سازمان توسعه تجارت با جعلی خواندن مرکز تجارت جهانی ایران، هرگونه ارتباطش را با این سازمان تکذیب کرد.


مطالب پیشنهادی