در حال بارگزاری....
دانلود

جواد مقدم:پروانه رسم عشق را از فاطمه آموخته / کز عشق یارش پش

پروانه رسم عشق را از فاطمه آموخته / کز عشق یارش پشت در آتش گرفته سوخته / گر عشق در عالم به پاست از چادر خیرالنساست / دلها اگر که مبتلاست از او وفا آموخته / ز یارم عشق را پروانه آموخت / که شمع دل ز داغ سینه افروخت / چنان آتش گرفته دلبرم که / دل درهم به حال فاطمه سوخت / به پشت در گلم در خون نشسته / به در نقشی زخون سینه بسته / بیاید با صدای آن لگد ها / صدای استخوان های شکسته / ز یارم عشق را پروانه آموخت / که شمع دل ز داغ سینه افروخت / چنان آتش گرفته دلبرم که / دل درهم به حال فاطمه سوخت / مرو مادر مرو مادر مرو


مطالب پیشنهادی