در حال بارگزاری....
دانلود

تولید ترانسفورماتور در ABB بخش دوم: تجهیزات تولید و تست

ر این فیلم فرآیند تولید ترانسفورماتور در کارخانه ABB در بوستون آمریکا تشریح می گردد.
www.Transformer-magazine.ir