در حال بارگزاری....
دانلود

راز گرداب انرژی/راز شبکه انرژی/راز رشته بزرگراه انرژی1

سرتاسر کره زمین را یک شبکه انرژی تشکیل داده که شامل رشته بزرگراهای انرژی است.در تماس دو رشته بزرگراه انرژی با یکدیگر نقطه گرداب مانند انرژی را تشکیل میدهد که دور تا دور کره زمین را ۶ نقطه گرداب انرژی است و با رمز DNA انسان ارتباط دارد.و ۶ نقطه انرژی گرداب مانند باید تحت سلطه و کنترل نژاد آریایی قرار گیرد. کعبه خانه خدا یک نقطه انرژی گرداب مانند است