در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش ریاضی 1 اول دبیرستان - جلسه 16 - اعداد اعشاری بخش 1

ادامه ی حل مسئله 5 صفحه 10 کتاب (روش چهارم با استفاده از جئوجبرا) - معرفی مقدماتی مراتب ارقام اعداد اعشاری و مرتبه ی یک دهم، یک صدم و ... برای ارقام (مهدی مفیدی احمدی epmath.ir)