در حال بارگزاری....
دانلود

گزارش خبری روزنه 15/صلح نوبل مدال افتخار جنایتکاران

جایزه ی صلح نوبل، معتبرترین جایزه ی علمی دنیا. پایه گذارش ابداع کننده ی دینامیک بود. آلفرد نوبل، وصیت کرده بود: این جایزه به کسانی داده شود که بیشترین کوشش را درراه برادری صلح در میان ملتها گام بردارند. اما با نگاهی گذرا به تاریخچه ی این جایزه، نه تنها بر طبق وصیتنامه ی او عمل نشد، بلکه بر عکس جایزه به افرادی داده شده که دریافت کنندگانش نقش موثری را در جنگ افروزی و کشتار مردم بی گناه داشتند.
جیمی کارتر، رییس جمهور اسبق آمریکا که دستور کشتار مردم ایران در جریان انقلاب اسلامی از جانب او به شاه ایران ابلاغ شد