در حال بارگزاری....
دانلود

سونامی اندونزی قدرت خداوند

سونامی اندونزی اکثر خانه ها را ویران کرد اما مساجد با قدرت خداوند از جای خود تکان نخوردند