در حال بارگزاری....
دانلود

برای بهره وری از ظرفیت ها ،همکاری دولت وبخش خصوصی محقق شود

مهندس محسن مصطفی پور مدیر عامل گروه شرکتهای تیام؛ دربرنامه تلویزیونی تجارت جهانی ایرانیان از شبکه جام جم


مطالب پیشنهادی