در حال بارگزاری....
دانلود

رضا شیری.................مثل تنهایی(موزیک ویدیو)

مـے ترسم از نبوבنت و از بوבنت بیشتر نـבاشتنت ویرانم میڪنـב وבاشتنت متوقفم وقتـے نیستـے ڪسـے را نمـے خواهم و وقتـے هستے تورا میخواهم رنگهایم بے تو سیاه است وבر ڪنارت خاڪسترے ام خـבاحافظے ات به جنونم میکشـב و سلامت به پریشانے ام بے تو בلتنگم وباتو بیقرار بے توخسته ام وباتو בر فرار!בرخیال مــלּ بمان از ڪنار مــלּ برو مــלּ خو گرفته ام به نبوבنت!از سڪوتم بترس وقتی ڪـﮧ ساڪـــت می شوم ….