در حال بارگزاری....
دانلود

نگهداری جوجه ها توسط گربه

"الله اکبر"جالبه ببینید."
(از تصادف جان سالم به در برده بود
و زندگی خود را مدیون ماشین مدل بالایش میدانست
و خدا آن بالا همچنان نگاهش میکرد و میخندید
( اگر خدا نخواهد هیچ برگی از درختی نمی افتد )