در حال بارگزاری....
دانلود

.....:: اشک ::.....

اوهم آدم است...اگردوستت دارم هایت رانشنیده گرفت،غصه نخور...اگررفت گریه نکن...یک روزچشمهای یک نفرعاشقش می کند...یک روزمعنی کم محلی رامی فهمد...یک روزشکستن رادرک می کند..آن روزمی فهمدک آه هایی ک کشیدی ازته قلبت بوده......