در حال بارگزاری....
دانلود

شیاطین مارگونه انسان نما (شیاطین من الانس) 4

در نوشته ی بندهشن نیز این نکته ی در خور نگرش به خوبی پیداست که دهاک سرپرستی انجام فرایندی آزمایش گونه و ژنتیکی را در دست داشته است که در آن از روش آمیزش دوگانه ی دو مرد و زن زمینی با دو بیگانه ی نر و ماده گونه ای از هیبرید (دورگه) را پدید آورده که ایرانیان باستان آنها را زنگی می خوانده اند(( پس آیین ضحاک وارونه خوی _ چنان بد که چون می بدیش آرزوی _ زمردان جنگی بکی خواستی _ بکشتی که بادیو برخاستی ))