در حال بارگزاری....
دانلود

سرود نماز از گروه سرود مصباح الهدی لارستان

گروه سرود مصباح الهدی مشهورترین و موفق ترین گروه سرود جنوب ایران است. * کسب مقام سوم کشوری در جشنواره سرود های انقلابی و دفاع مقدس در آباده. شهریور 1390
* کسب مقام سوم کشوری از بین 113 گروه برگزیده در جشنواره سرود آواها و نغمه های آسمانی کانون های مساجد کشوردر مازندران _ آبان 1389
* کسب مقام پنجم کشوری در جشنواره سرود آواها و نغمه های آسمانی کانون های مساجد کشوردر تبریز _ 1388
* کسب مقام ششم کشوری از بین 127 گروه برگزیده در جشنواره سرود آواها و نغمه های آسمانی کانون های مساجد کشوردر قم _ مرداد 1387