در حال بارگزاری....
دانلود

Indian Spy Satellite - Risat -2

ماهوارهی جاسوسی هند ساخته شده توسط صنایع هوافضای رژیم صهیونیستی