در حال بارگزاری....
دانلود

نبرد نزدیک خوارج زمان و نیروهای عراقی در غرب سامرا

با وجود کمین غافلگیر کننده مزدوران شیطان و حجم آتش سلاح های کوچک و شلیک آرپی جی ،زرهپوش هاموی توانست جان نیروهای عراقی را حفظ کند .خودروهای زرهی در کلاس هاموی برای نبرد در خط مقدم طراحی نشده اند ولی در مواقعی که نیروهای دشمن با سلاح های کوچک و حداکثر آر پی جی به خطوط خودی نفوذ می کنند می توانند جان سرنشینان را نجات دهند ولی در مقابل اگر از خودری غیر زرهی استفاده شود تلفات نیروها بسیار بیشتر خواهد بود .// داعش - عراق - تروریست