در حال بارگزاری....
دانلود

بمان با من - علی شمس

علی شمس

بمان با من
بمان با من
بمان با من
بمان با من زیبا!
تو...
چون کودکی در خواب زیبایی
تو...
مهربانی... تجسم مهر نوجوانی
تو...
پاکی...آرامی...زیبایی
تو...
شادی...آزادی...زیبایی
تو...
آزادی..آزادی...زیبایی

بمان با من
بمان با من
بمان با من
بمان....