در حال بارگزاری....
دانلود

سفر قوام السلطنه به شوروی(1946)

این فیلم سفر قوام السلطنه به شوروی را نشان میدهدکه مولوتوف به استقبال او می آید.این سفرهنگامی بودکه متفقین ایران راگرفته بودند و جنگ جهانی رابرده بودند و ایران مطابق قراردادخواهان خروج آنان شده بود.ولی همه ی متفقین خارج شدند به غیر از شوروی که تازه بخشی ازآذربایجان راهم گرفت مثل آلمان شرقی که از آلمان گرفت.ولی ایران به بهانه دادن امتیازنفت دریای خزر روس ها را فریب داد آذربایجان را پس گرفت.