در حال بارگزاری....
دانلود

در دانشگاه ارومیه نارگیل(فرهاد)، نارگیل را پوست می کند!

روزگار دانشجویی، خوابگاه آزادگان، سال87 : فرهاد مشغول پوست کندن نارگیل و سعید، وحید و رضا مشغول تماشای آن!