در حال بارگزاری....

برو بچه دروغگو

این مجریه راستگویه روزگاره اما وقتی کسی راس میگه بهش میگن دروغگو اگه بعه نفعشون نباشه/خخخخخخخخخ