در حال بارگزاری....
دانلود

خاطره زندان-ظرف ادرار یا ظرف غذا

خاطرات شهید زنده آقای "محمد جهان بین" از شکنجه های ساواک که در "موزه عبرت" که در تاریخ 16-11-93 بیان شده است