در حال بارگزاری....
دانلود

خراسان سمرقند و بخارا

در سمرقند بخارا و خُجند
عاشق لفظ دری بسیار بود

پارسی خوانده نماز خویشتن
در زمانی که عرب جرار بود

با تمام بُرد و باختش
تاجیک م، فخر من است

خِرد و فرهنگ والا یش
همه بهرِ من است

تا دمی که من نبینم ملتم را سر جمع
تاج و تخت و عیش و عشرت
این همه زهر من است