در حال بارگزاری....
دانلود

بهترین خطای دید دنیا

به نقطه سیاه وسط نگاه کنید . وقتی 15ثانیه تمام می شود
همه جا رنگی است . ولی وقتی چشم خود را از روی نقطه بردارید ، دوباره همه جا سیاه و سفید می شود