در حال بارگزاری....

شک های صحیح در نماز

حجةالاسلام والمسلمین وحیدی؛ شک هایی که اگر به دستور شک عمل کنیم نمازمان صحیح می باشد
www.qunoot.ir