در حال بارگزاری....
دانلود

حسین بهرامی چه ازدل برآمده از ستایش تاجیک می گوید

حسین بهرامی فارغ التحصیل آکادمی گلوبال مجری از روش تدریس منحصربه فرد ستایش تاجیک می گوید ، به راستی اگر هنرجویان از روش ستایش تاجیک ناراضی باشند حاضر می شوند برروی صحنه بیایند؟ تماس با هنرجویان و پرسیدن شیوه تدریس :09363447865
به گفته ستایش تاجیک وجدان اولین درس زندگی من است . دوم تعهد به وعده و سوم صداقت ، هرکس این سه مورد را در زندگی و کاررعایت کند بی شک موفق است .