در حال بارگزاری....
دانلود

کودکی درایران لعن میکندو کودکی در سوریه شیعیان را میکشد

کودکی در ایران به مقدسات اهل سنت توهین می کند و در جواب آن کودکی در سوریه سر شیعیان را می برد!