در حال بارگزاری....
دانلود

نوبت شما !!!!!!

مجریان و مدیران نوبت شما بارها قول برنامه ای با موضوع اینکه چرا برنامه نوبت شما با تاخیر پخش می شود را به بینندگان خود داد ولی هرگز به این موضوع پرداخته نشد. بینندگان برنامه نوبت شما اعتقاد داشتند این کار نقض آزادی بیان مخاطبین است زیرا این کار باعث می شود بی بی سی تماس مخالفان اهداف خود را قطع کند.