در حال بارگزاری....
دانلود

عسل تک گل چه عسلیه؟

عسل تک گل عسلی می باشد که زنبورها برای تولید آن، از شهد گیاه واحد یک منطقه تغذیه می کنند. اما باید به این نکته توجه کرد که زنبورها تا زمانی که گیاه غالب در اطرافشان باشد از شهد آن گل و گیاه تغذیه می کنند، در نتیجه باید گیاهان منطقه ای که کندوها در آن قرار می گیرند گیاه غالب آن منطقه باشد و یا زنبوردار باید با برنامه ریزی از قبل تعیین شده، زمان بردن کندو به یک منطقه را با شکوفه دادن گیاه آن منطقه تطبیق دهد.
https://ahoota.com/single-flower-honey/


23 تیر 99