در حال بارگزاری....

تمام دردبرجانم نشسته/ردخون روی دستانم نشسته/قاضوی

درمدح سه ساله ارباب بامداحی جانسوز حاج سیدمحمدقاضوی