در حال بارگزاری....
دانلود

تصمیم گیری و تصمیم سازی با نرم افزار فرابر

ابزار فرابر امکان تجمیع، تلفیق و پاکسازی داده ها را، برای ارائه تحلیل های مناسب و کاربردی فراهم می سازد.