در حال بارگزاری....
دانلود

رکسا سگ ژرمن شپرد خالص من

سلام سگم ژرمن یا شیانلو اصیل خالصه توله های بعدیش
فروشی نرها 500 ماده ها 600 اما بخاطر اینکه مشتری جمع کنم میدم نر ها رو 300 و ماده ها رو 400
اگه خریدار زیاد بود توله ها بعدی میشن نر ها 200 و ماده ها 300