در حال بارگزاری....

با مردم رو راست باشیم!!!دولت راستگویان راست بگوید!!!چرا

نقد بخشی از ژنو