در حال بارگزاری....
دانلود

احمد کاظمی به روایت حاج قاسم سلیمانی

احمد کاظمی به روایت حاج قاسم سلیمانی دوست و همرزم شهید از مکنونات قلبی خویش درباره رفیق سفر کرده اش میگوید و میگرید و احساس تنهایی و جاماندگی میکند.