در حال بارگزاری....
دانلود

گلایه رئیس اتحادیه دامداران صنعتی تهران از نحوه پرداخت

شبکه تهران- 25 دی 93- 18:30| کمتر از 10 درصد یارانه 3 ماهه اول امسال به دامداران پرداخت شده است. معاون امور تولیدات وزارت جهاد کشاورزی خبر داد 21 میلیارد تومان از 225 میلیارد تومان در نظر گرفته برای این یارانه پرداخت شده و باقی آن برای این یارانه پرداخت شده و باقی آن پس از تکمی پرونده ها به دامداران پرداخت خواهد شد. این در حالیست که رئیس اتحادیه دامداران صنعتی تهران از نحوه پرداخت یارانه شیر گلایه