در حال بارگزاری....
دانلود

وزیر خارجه عربستان : ایران نمیتواند بازی سیاسی کند

وزیر خارجه عربستان : ایران نمیتواند درباره فاجعه منا بازی سیاسی انجام دهد