در حال بارگزاری....
دانلود

تیک آف در باند کوتاه

در این پرواز بدلیل جهت باد تیک آف در عرض باند صورت پذیرفت و با وجود درختچه های گز انتهای باندِپرواز ممکن بود مشکل جدی بوجود آید.چنانچه دقت کنید بلند شدن از روی زمین از بین دو درختچه اتفاق افتاد!