در حال بارگزاری....

کم دریافت کردن پیام ارسالی از دیگران

- گاهی اوقات پیام های ارسال شده از طرف دیگری ، کمتر دریافت می شود ؛ مثلا پدری تهدید می کند فرزند خود را که با دیگری بازی نکند ؛ این جمله سه پیام دارد ، یکی اینکه پدر فرزند خود را دوست دارد ، دوم اینکه نگران آینده اش هست که در آینده گمراه نشود و سوم اینکه پدر ، فرزند خود را محدود کرده است ؛ که در اینجا فرزند ، پیام پدر خود را کمتر و ناقص دریافت می کند و فقط پیام سوم آن را می فهمد.


28 آبان 96