در حال بارگزاری....
دانلود

ارایه چارچوبی برای موفقیت رسانه‌های اجتماعی مبتنی بر فناوری اطلاعات در ایران.- ا

ارایه چارچوبی برای موفقیت رسانه‌های اجتماعی مبتنی بر فناوری اطلاعات در ایران.- الهی شعبان حسن زاده علیرضا.- مدیریت فناوری اطلاعات .


مکان یابی دفن زباله های شهری با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای مورد مطالعه: فریدونکناری.- افسر امیر دهقان نیری محمود.- مدیریت صنعتی ‎.

طراحی و تبیین مدل تبلیغات اثربخش با رویکرد اسلامی-ایرانی.- اصغر مشبکی کردناییج اسدالله.- مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی بین‌الملل ‎.

واکاوی سازوکارهای ارتقاءکیفیت خطمشی‌های عمومی در ایران.- دانایی فرد حسن حسینی یعقوب.- مدیریت دولتی ‎.

تبیین پدیده اعتیاد به کار در سازمان های دولتی ایران با توجه به متغیر حمایت سازمانی ادراک شده.- خایف الهی احمد.- مدیریت دولتی .

بررسی رابطه میان سرمایه روان شناختی و ملالت کاری.- دانایی فر حسن.- مدیریت دولتی .

تدوین چارچوب انتقال دانش بعد از عملیات در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران.- حسن زاده محمد زندیان فاطمه.- علم اطلاعات و دانش شناسی علوم کتابداری و اطلاع رسانی .

شناسایی و اولویت بندی ریسک های پیاده سازی سیستم های هوش تجاری در بانک.- حسن زادهعلیرضا رجب زاده علی.- مدیریت فناوری اطلاعات .

طراحی مدلی برای ارزیابی فرآیند علم فناوری و نوآوری در سازمانهای دولتی ایران.- قاضی‌نوری سپهر.- دکتری مدیریت فناوری اطلاعات ‎.

طراحی مدل ریاضی مکان یابی جایگاه های سوختCNG‎ مطالعه موردی: شهر اردبیل.- آذر عادل افسر امیر.- مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات ‎.


3 اردیبهشت 97