در حال بارگزاری....
دانلود

..فیلم هندی هندی گاهی خوشی گاهی غم پارت3..

گزارش ندیدالکی جون ماماناتون....ببخشیدکه دوبله نیست...وقتی میادلندن خواهرزن داداششومیبینه چون باهم توبچگی دوست بودن میشناستش وبعنوان دوستش میره توخونشونوداداشوزن داداششومیبینه بعدم سعی میکنه بهش بفهمونه داداششه وبگه برگرده تااینکه خودش میفهمه وبعدباخواهرزن داداشش نقشه میکشن داداششوباپدرومادرش روبه روکنن برای همین به مادروپدرش میگه بیان دیدنش وبراش یه چیزی هم بخرن(ادامه درپارت4)