در حال بارگزاری....
دانلود

اردبیل

هشت هزار سال اصالت تاریخی، شهر ییری مکانی که در تاریخ گنجانده نشده است شهری که در کنار سلطان ساوالان جای گرفته است
نطفه ی دولت های بزرگ دراین جا در بقعه ی شیخ حیدر درمشکین شهربسته شده است ونطفه اش درشهر خییو، و کمرش در بقعه شیخ صفی آرتا بیل محکم شده است
اردبیل آذربایجان، افرادی مثل بابا خان مشروطه چی وموذن زاده را که دوستدارودلسوز وطن هستند را پرورش داده است
موغان به مانند زمرد سبز این مردم است خاک طلای موغان،چشمه های گرم سرعین، راه خلخال واسالم ، گردنه ی حیران وشهر آستارای بهزاد بهزادی از مناطق تاریخی ایالات اردبیل است


14 شهریور 98