در حال بارگزاری....
دانلود

مصاحبه مدیر فوت و فن ها با آقای جمالی استادکار رنگ چوب

در این مصاحبه یکی از زبردست ترین افراد در زمینه رنگ کاری چوب مصاحبه کوتاهی کرده و مقدار رنگ کاری دربها بطور میانگین مشخص میگردد .


مطالب پیشنهادی