در حال بارگزاری....
دانلود

واکنش برگ گیاه حساس نسبت به محرک خارجی

تدریس فوق حرفه ای زیست شناسی کنکوری در کرمانشاه
برگزاری همایش های زیست شناسی
برگزاری کارگاه های آموزشی زیست شناسی به سبک تست زنی
برگزاری آزمون های 100% تالیفی اکتازیست به سبک کنکور 94
مبتکر تکنیک آموزش زیست شناسی کنکوری با تست زنی

www.octazist.com
دکتر نامی نژاد