در حال بارگزاری....
دانلود

نوحه ترکی بسیار زیباسردار عاشوراحضرت ابوالفضل-سعیدنژادی

ترکان آذریده بیر عده قلیلی
یاد ایلر آند ایچنده بیر ماه بی بدیلی
اولسون قسم اوشخصه معجزده وردی سیلی
اعجازیله چراغان ایتدی بو اردبیلی
بیر بینوا دمیشدی صدقیله یاابوالفضل-