در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش نرم افزار لمپس (Lammps)

به دلیل گستردگی نرم افزارهای محاسبات شبیه سازی مولکولی، لازم است که قبل از بکارگیری آنها قابلیت و توانایی های هریک بررسی و با شناخت کافی نرم افزار مناسب انتخاب گردد. در این راستای مقدمه ای بر آموزش روش دینامیک مولکولی با تمرکز بر استفاده از نرم افزار لمپس (Lammps) ارائه می شود و بیشتر سعی شده است توانایی ها و قابلیت های نرم افزار لمپس بمنظور استفاده دانشجویان رشته های مختلف با هدف آشنایی و بررسی ق