در حال بارگزاری....
دانلود

سیره تحلیلی پیامبر اعظم (ص)

کتاب حاضر حاصل صدها ساعت تحقیق و تدریس در دانشگاه های کشور می باشد، که با مراجعه به منابع اولیه و کتب معتبر تاریخی، حدیثی و تفسیری فراهم آمده است؛ آن هم توأم با نقد و تحلیل و بررسی و عرضه بر اصول فکری سالم و اندیشه های بنیادی برگرفته از کتاب و سنت و تعقل پایدار. در این کتاب سعی شده تا چهره ای نسبتاً نزدیک به واقعیت و حقیقت، از پیامبر اعظم(ص) و رخدادهای عصر آن حضرت ارائه شود