در حال بارگزاری....
دانلود

کلیپ معین

کلیپ مورد نظر توسط خود معین وبا در حین کار با لب تاب و با دوربین خود لب تاب ایجاد نموده