در حال بارگزاری....
دانلود

سوخته کاری روی چوب استاد نصرآبادی (چوب سوز)

گزارش و مصاحبه اختصاصی شبکه Press TV از آثار نقاشی چوب سوز یا سوخته کاری استاد علی اکبر نصرآبادی (سوخت نگاری - سوخته کاری) www.nasrabadi.net