در حال بارگزاری....

شما به جای این اقا بودی چی میکردی؟

یه بیچاره که توی باجه گیر کرده و در باز نمیشه ...حالا بیارو جمش کن