در حال بارگزاری....

جواب عمربهنگام مرگ به حضرت علی (ع) در مورد خلافت جهنم میروم ولی خلافت را به تو نمیدهم

جواب عمربهنگام مرگ به حضرت علی (ع) در مورد خلافت جهنم میروم ولی خلافت را به تو نمیدهم